Fasig-Tipton Photos | 2009 Fasig-Tipton November Sale

Baccari,ChrisZ83FTKscenics11-09Z00FTKscenics11-09Z04FTKscenics11-09Z09FTKscenics11-09Z10FTKscenics11-09Z11FTKscenics11-09Z12FTKscenics11-09Z13FTKscenics11-09Z15FTKscenics11-09Z16FTKscenics11-09Z18FTKscenics11-09Z19FTKscenics11-09Z24FTKscenics11-09Z27FTKscenics11-09Z28FTKscenics11-09Z33FTKscenics11-09Z34FTKscenics11-09Z35FTKscenics11-09Z36FTKscenics11-09Z50