Fasig-Tipton Photos | 2010 Fasig-Tipton Saratoga Sales Scenics

FTSscenics8-10Z50FTSscenics8-10Z158FTSscenics8-10Z159FTSscenics8-10Z160FTSscenics8-10Z164FTSscenics8-10Z165FTSscenics8-10Z166FTSscenics8-10Z167FTSscenics8-10Z168FTSscenics8-10Z169FTSscenics8-10Z170FTSscenics8-10Z171FTSscenics8-10Z172FTSscenics8-10Z173FTSscenics8-10Z275FTSscenics8-10Z276FTSscenics8-10Z277FTSscenics8-10Z278FTSscenics8-10Z280FTSscenics8-10Z279