Fasig-Tipton Photos | 2013 Fasig-Tipton November Sale Scenics-Night

FTKscenics11-13FTK98FTKscenics11-13FTK97FTKscenics11-13FTK96FTKscenics11-13FTK95FTKscenics11-13FTK93FTKscenics11-13FTK851FTKscenics11-13FTK94FTKscenics11-13FTK76FTKscenics11-13FTK82FTKscenics11-13FTK74FTKscenics11-13FTK73FTKscenics11-13FTK72FTKscenics11-13FTK67FTKscenics11-13FTK63FTKscenics11-13FTK53FTKscenics11-13FTK57FTKscenics11-13FTK52FTKscenics11-13FTK50FTKscenics11-13FTK46FTKscenics11-13FTK431