Fasig-Tipton Photos | 2014 Fasig-Tipton Winter Mixed Sale

FTKscenics2-14FTK1FTKscenics2-14FTK2FTKscenics2-14FTK3FTKscenics2-14FTK5FTKscenics2-14FTK4FTKscenics2-14FTK6FTKscenics2-14FTK7FTKscenics2-14FTK8FTKscenics2-14FTK9FTKscenics2-14FTK10FTKscenics2-14FTK11FTKscenics2-14FTK12FTKscenics2-14FTK13FTKscenics2-14FTK14FTKscenics2-14FTK15FTKscenics2-14FTK16FTKscenics2-14FTK17Hip500FTK2-14FTK90Hip500FTK2-14FTK66Baker,ChrisFTK16